Veranstaltungen
 Akademie
 Aktuelles
 Mitglieder
 Preise
 Publikationen
 Praktikum
 Kontakt, Impressum
 Datenschutz
 Česky, English, Français, Polski
  Česky
  English
  Français
  Polski

Saská akademie umění
Myšlenka založení Saské akademie umění se zrodila brzy po znovuvzniknutí saského státu v okruhu zakladatelů, k němuž náleželi kromě jiného publicista a esejista Friedrich Dieckmann, sochař Wieland Förster, hudební virtuóz Ludwig Güttler, herec Friedrich-Wilhelm Junge a kunsthistorik Werner Schmidt. Vláda Svobodného státu Sasko se záměru ujala a svolala v listopadu 1992 ustavující výbor složený ze sedmnácti umělců a teoretiků umění z různých oborů (architektura, výtvarné umění, herecké umění, literatura a hudba). Po vypracování zakládacího zákona a stanov schválil Saský zemský sněm 27. května 1994 „Zákon o založení Saské akademie umění“. V něm se stanoví, že úkolem Akademie je „podpora umění, návrhy na jeho podporu a péče o zachování tradiční saské kultury“. Jedná z vlastní odpovědnosti a vystupuje na veřejnost.

Společně se Saským kulturním senátem svolal ministerský předseda Svobodného státu třicet zakládajících členů. Na prvním zasedání 29. února 1996 se celkový počet členů zvýšil volbou na šedesát. Schválením stanov a obsazením funkcí v prezídiu a v senátu byl zakládací proces v květnu 1996 ukončen.

Od června 2017 je prezidentem Akademie Holk Freytag. V současnosti má Saská akademie umění celkem 170 členů, mezi něž patří i korespondující členové z České republiky, Čile, Dánska, Francie, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, a Ukrajiny.

Akademie je nejmladší ze tří pětitřídních akademií působících v Německu na zemské úrovni. Vzniklá z doby demokratické obnovy, která se shodovala se znovuvzniknutím sjednoceného Německa, definuje se ve svých stanovách jako jednota umělců a teoretiků umění, která zasazuje se „o svobodu a požadavky umění vůči státu a společnosti a seznamuje veřejnost s důležitými uměleckými výkony doby.“

V preambuli stanov je Akademii umění dáno za úkol „získávat reflexí umění obrazy současnosti a minulosti, které jsou zavázany důstojné lidské budoucnosti“. Je třeba podporovat přředstavy, „jak by mohla německá kultura ve svém mezinárodním propojení přispívat ke sjednocení společnosti“.

Saská akademie umění se i na počátku 21. století řídí při své práci oběma vůdčími myšlenkami, které byly spojeny s jejím vznikem. Jako místo opatrování umění ve středoněmecké kulturní oblasti, v teritoriálním středu mezi svými sesterskými akademiemi v Berlíně a v Mnichově má za úkol ztělesnění duchovního a uměleckého bohatství ve federálním spektru německé kultury. Toto bohatství zůstalo mateřské zemi reformace zachováno v toku času. Akademie vyhledává kontakt se středo – a jihoevropskými zeměmi – z důvodu intenzivního poznávání a prožívání kultury jako spojujícího prvku v evropském sjednocovacím procesu. 
Zákon o zalození
 
Stanovy