Veranstaltungen
 Akademie
 Aktuelles
 Mitglieder
 Preise
 Publikationen
 Praktikum
 Kontakt, Impressum
 Datenschutz
 Česky, English, Français, Polski
  Česky
  English
  Français
  Polski

Saksoñska Akademia Sztuk
Pomysł utworzenia Saksońskiej Akademii Sztuk wyszedł zaraz po powstaniu państwa saksońskiego z grona założycieli Akademii do którego należeli między innymi : publicysta i eseista Friedrich Dieckmann, rzeźbiarz Wieland Förster, wirtuoz Ludwig Güttler, aktor Friedrich-Wilhelm Junge oraz historyk sztuki Werner Schmidt. Rząd Wolnego Państwa Saksonii podjął tę inicjatywę i w listopadzie 1992 r. powołał komitet założycielski skupiający siedemnastu artystów i teoretyków sztuki z różnych dziedzin (architektura, sztuki plastyczne, sztuka teatralna i filmowa, literatura i muzyka). Po opracowaniu ustawy założycielskiej i statutu Saksoński Landtag uchwalił w dniu 27 maja 1994r. „Ustawę o utworzeniu Saksońskiej Akademii Sztuk”. Akademia według tej ustawy ma za zadanie „propagowanie sztuki saksońskiego obszaru kulturowego”. Występuje ona na swoją odpowiedzialność i rozwija działalność publiczną.

W porozumieniu z Saksońskim Senatem Kultury premier Wolnego Państwa Saksonii powołał trzydziestu członków założycieli Akademii, którzy na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 29 lutego 1996r. przez kooptację poszerzyli swoje grono do sześćdziesięciu osób. Uchwalenie statutu oraz obsadzenie funkcji w prezydium i w senacie w maju 1996r. zakończyło proces tworzenia Akademii.

Od czerwca 2017r. prezydentem Akademii Holk Freytag.

Do Saksońskiej Akademii Sztuk należy obecnie 170 członków, w tym także członków korespondentów z Austrii, Chile, Czech, Danii, Francji, Polski, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Ukrainy.

Saksońska Akademia jest w Niemczech najmłodszą spośród trzech istniejących na bazie krajowej pięcioklasowej akademii. Wywodząc się z okresu demokratycznej odnowy oraz odbudowania zjednoczonego państwa niemieckiego. Akademia określa się w swoim statucie jako wspólnota artystów i teoretyków sztuki, reprezentująca „wolność i prawa sztuki wobec państwa i społeczeństwa” oraz jako zapoznająca „opinie publiczną z ważnymi współczesnymi osiągnięciami w dziedzinie sztuki”. Według preambuły statutu Akademia ma zobligowanie „poprzez refleksje nad sztuką , uzyskiwać obrazy teraźniejszości i historii, poświęcone godnej człowieka przyszłości”. Należy też promować wyobrażenia o tym, „jak poprzez swoje międzynarodowe powiązania niemiecka kultura przyczyniać się może do zespolenia społeczeństwa.

Działalności Saksońskiej Akademii Sztuk także na początku XXI wieku przyświecają obie idee przewodnie towarzyszące jej powstaniu. Będąc miejscem mecenatu sztuki na środkowoniemieckim obszarze kulturowym, w środku między swoimi starszymi siostrami – akademiami w Berlinie i Monachium – Saksońska Akademia ma za zadanie ożywienie Reformacji. Szuka ona też dróg ku środkowo- i wschodnioeuropejskim sąsiadom, by w procesie jednoczenia się Europy uczynić sztukę bardziej widocznym elementem łączącym. 
Ustawa o utworzeniu
 
Statut