Veranstaltungen
 Akademie
 Aktuelles
 Mitglieder
 Preise
 Publikationen
 Praktikum
 Kontakt, Impressum
 Datenschutz
 Česky, English, Français, Polski
  Česky
  English
  Français
  Polski

Stanovy Saské akademie umění


Text těchto stanov vypracoval roku 1992/93 ustavující výbor Saské akademie umění. Na prvním shromáždění členů Akademie 29. února 1996 byl tento text navržen a při druhém (konstitutivním) shromáždění 6. května 1996 schválen v následujícím znění.

Preambule

Vedena vůlí, získávat reflexí umění obrazy současnosti a minulosti, které jsou zavázany důstojné lidské budoucnosti, a podporovat – opírajíc se o sílu saského kulturního prostředí – představy o tom, jak by mohla německá kultura ve svém mezinárodním propojení přispívat ke sjednocení společnosti, ustanovila Saská akademie umění v šestém roce znovuzrození Svobodného státu Sasko a znovunabytí německé státní jednoty na základě zákona schváleného 24. května Saským sněmem tyto stanovy.

§ 1

(1) Saská akademie umění představuje jednotu umělců a teoretiků umění. Zasazuje se o svobodu a požadavky umění vůči státu a společnosti a seznamuje veřejnost s důležitými uměleckými výkony doby.
(2) Pro podporu svých záměrů udržuje Akademie kontakty s jinými uměleckými sdruženími a jednotlivci.

§ 2

(1) Řádnými členy Akademie mohou být zvoleni umělci a teoretici umění německé státní příslušnosti. Volba je výrazem ocenění jejich díla. Většina řádných členů Akademie má být svým původem nebo působením spojena se saským kulturním prostředím.
(2) Korespondujícími členy Akademie mohou být zvoleni umělci nebo teoretici, kteří jsou občany jiných státu.

§ 3

(1) Řádní a korespondující členové jsou voleni v tajném hlasování na členském shromáždění na návrh příslušné třídy a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných řádných členů. Každý volič má k dispozici dva hlasy. Pokud votuje „ano“, dává kanditátovi oba hlasy. Hlasuje-li „ne“ nedává kandidátovi hlas žádný. Hlasuje-li „nerozhodně“, dává kandidátovi hlas jeden. Zvolen je ten kandidát, jeho¸ počet hlasů dosahuje nejméně dvou třetin zdvojeného počtu osob účastnících se volby. Členství nabývá platnosti písemným přijetím.
(2) Volby členů se konají v odstupu dvou let. Odůvodněné návrhy na volbu nových členů mohou podat zodpovědným třídám všichni členové Akademie. Zodpovědné třídy poté rozhodují o návrzích v tajném hlasování. Návrhy nových členů musí být předloženy nejpozději dva měsíce před členským zasedáním. Řádným členům musí být předloženy návrhy zodpovědných tříd nejpozději jeden měsíc před členským zasedáním.
(3) Na návrh jednotlivých členů Akademie mohou být se souhlasem senátu zvoleny čestnými členy Akademie osoby, které mají mimořádné zásluhy v oblasti kultury. Volba probíhá tajně, dvoutřetinovou většinou hlasů členů shromá¸dění. Čestní členové nenáleží žádné třídě. Čestné členství nabývá platnosti písemným přijetím volby.

§ 4

(1) Každý člen má svobodnou volbu se členství zříci. Rozhodnutí, vzdát se členství v Akademii, je nutné sdělit prezidentu Akademie písemně.
(2) V případe opakovaného jednání některého člena Akademie proti zájmům jednoty, je možné na návrh zodpovědné skupiny zbavit tuto osobu členství. Toto je možné usnesením dvoutřetinové většiny zasedání přítomných řádných členů. Před hlasováním, které probíhá otevřeně a jmenovitě, musí být dán postiženému členovi prostor k zaujetí stanoviska.

§ 5

Členové Akademie jsou povinni uchovávat v tajnosti před veřejností všechna jednání o usneseních členského shromáždění, tříd a senátu a zejména o volbách.

§ 6

(1) Členská shromáždění se konají nejméně jednou ročně. Jsou svolávána prezidentem Akademie.
(2) Vyjímečná zasedání se svolávají v případě rozhodnutí senátu nebo v případě písemné žádosti jedné třetiny řádných členů Akademie.

§ 7

(1) Členské shromáždění rozhoduje o volbě prezidenta a viceprezidenta, volbě řádných členů, volbě čestných členů, volbě korespondujících členů, vyloučení členů, stanovách a rozpočtu. Přijímá rezignaci prezidenta a viceprezidenta.
(2) Prezident Akademie svolává členské shromáždění písemně a sice nejméně osm týdnů před jeho konáním. Současně informuje o bodech jednání.
(3) Členské shromáždení je usneseníschopné, pokud je zaručeno řádné pozvání všech členů a je přítomna nejméně jedna třetina všech řádných členů. V případě nezpůsobilosti usnesení svolává prezident písemně nové zasedání (nejméně čtyři týdny předem). Toto shromáždění je po zjištění řádného průběhu pozvání usneseníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
(4) Členské shromáždění rozhoduje, pokud stanovy neurčují jinak, jednoduchou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Program jednání může být před začátkem zasedání změněn rozhodnutím členského shromáždění.

§ 8

(1) Prezident zastupuje Akademii soudně i mimosoudně. Jednatelství je mu podřízeno. Prezident řídí členské shromáždění a zasedání senátu a je zodpovědný za výkon rozhodnutí.
(2) Ve spolupráci se senátem zodpovídá prezident za řádnou práci Akademie a jejich zaměstnanců v rámci zákona o Akademii a jejich stanov.
(3) Prezidenta zastupuje viceprezident. Jsou-li oba zaneprázdněni, přebírá prezidiální záležitosti nejstarší člen senátu.
(4) Prezident a viceprezident jsou voleni členským shromážděním jednotlivě, formou tajného hlasování bez diskuze. Oba musí být řádnými členy Akademie. Všichni členové Akademie mají stejné právo návrhu. Pro volbu prezidenta a viceprezidenta zvolí členské shromáždění vedoucího voleb.
(5) Výkonné období obou činitelů počíná zvolením a končí novými volbami na členském zasedání ve třetím kalendářním roce nebo předčasně rezignací nebo smrtí.
(6) Prezident a viceprezident mohou svou rezignaci podat jen členskému shromáždění.

§ 9

(1) Akademie sestává z následujících tříd: stavitelství, výtvarné umění, herecké umění a film, literatura a jazyk, hudba.
(2) Každá třída by neměla mít více než dvacet řádných a osm korespondujících členů.
(3) Tajemník třídy a jeho zástupce jsou voleni řádnými členy třídy formou tajného hlasování. Funkce prezidenta nebo viceprezidenta tyto funkce vylučuje. Výkonné období trvá tři roky.
(4) Zasedání tříd se koná nejméně dvakrát ročně. Tajemník třídy svolává zasedání písemně a nejméně čtyři týdny předem a je současně pověřen vedením zasedání.

§ 10

(1) Senát Akademie se skládá z prezidenta, viceprezidenta a tajemníků tříd.
(2) Senát svolává prezident podle vlastního uvážení nebo neprodleně na písemnou žádost nejméně tří jeho členů.
(3) Senát je usneseníschopný, pokud jsou přítomni nejméně čtyři jeho členové. Rozhoduje jednoduchou většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
(4) Senát je zodpovědný za hospodaření Akademie. Nakládá finančními prostředky v souladu s rozhodnutími členského shromáždění.
(5) Pod vedením prezidenta je senát zodpovědný za práci a program Akademie. Prezident informuje jménem senátu členské shromáždění o vykonané práci.
(6) Se souhlasem senátu povolává prezident tajemníka prezidia jako vedoucího jednatelství Akademie. Tajemník prezidia, který nesmí být členem Akademie, se poradním hlasem účastní zasedání senátu. Je zodpovědný senátu za správu Akademie.

§ 11

(1) Stanovy Akademie jsou schvalovány členským shromážděním, dvoutřetinovou většinou všech zasedání přítomných řádných členů. Stanovy vyžadují souhlas Saského státního ministerstva vědy a kultury.
(2) Změny stanov vyžadují na členském shromáždění dvoutřetinovou většinu hlasů všech zasedání přítomnych řádných členů Akademie.