Veranstaltungen
 Akademie
 Aktuelles
 Mitglieder
 Preise
 Publikationen
 Praktikum
 Kontakt, Impressum
 Datenschutz
 Česky, English, Français, Polski
  Česky
  English
  Français
  Polski

Statut Saksońskiej Akademii Sztuk


Tekst Statutu opracowany został w latach 1992/93 przez komitet założycielski Saksońskiej Akademii Sztuk. Obradowano nad nim na pierwszym zgromadzeniu członków Akademii w dniu 29 lutego 1996 r., a uchwalono na drugim (konstytuującym) zgromadzeniu w dniu 6 maja 1996 r. w zamieszczonej niżej wersji:

Preambuła

Kierując się wolą, by poprzez refleksję nad sztuką uzyskiwać obrazy teraźniejszości i historii, poświęcone godnej człowieka przyszłości, oraz opierając się na siłach saksońskiego obszaru kulturowego promować wyobrażenia o tym, jak poprzez swoje międzynarodowe powiązania niemiecka kultura przyczyniać się może do zespolenia społeczeństwa, w szóstym roku istnienia powstałego na nowo Wolnego Państwa Saksonii oraz odzyskanej jedności państwowej Niemiec, na podstawie ustawy uchwalonej w dniu 24 maja 1994 r. przez Saksoński Landtag, Saksońska Akademia Sztuk nadała sobie niniejszy statut.

§ 1

(1) Saksońska Akademia Sztuk jest wspólnotą artystów i teoretyków sztuki. Reprezentuje wolność i prawa sztuki wobec państwa i społeczeństwa, a także zapoznaje opinię publiczną z ważnymi współczesnymi osiągnięciami w dziedzinie sztuki.
(2) Aby realizować swoje cele Akademia utrzymuje kontakty z innymi stowarzyszeniami artystycznymi i osobami indywidualnymi.

§ 2

(1) Na członków zwyczajnych Akademii wybierani być mogą artyści i teoretycy sztuki będący obywatelami niemieckimi. Wybór stanowi wyraz wysokiego uznania dla ich dzieła. Większość członków zwyczajnych swoim pochodzeniem i działalnością powinna być związana z saksońskim obszarem kulturowym.
(2) Na członków-korespondentów Akademii mogą być wybierani artyści i teoretycy sztuki będący obywatelami innych państw.

§ 3

(1) Członkowie zwyczajni i członkowie-korespondenci wybierani są przez Zgromadzenie Członków z rekomendacji właściwej Klasy w głosowaniu tajnym większością dwóch trzecich głosów obecnych członków zwyczajnych. Każdy uprawniony do głosowania ma dwa głosy. Jeżeli głosuje na „tak“, to oddaje na kandydata obydwa głosy. Jeżeli głosuje na „nie“, to na kandydata nie oddaje żadnego głosu. W przypadku, gdy głosuje jako „niezdecydowany“, oddaje na kandydata jeden głos. Wybrany zostaje ten kandydat, który otrzyma liczbę głosów wynoszącą co najmniej dwie trzecie podwojonej liczby osób biorących udział w głosowaniu. Członkostwo obowiązuje z chwilą pisemnego przyjęcia wyboru.
(2) Wybory członków odbywają się co dwa lata. Rekomendacje wraz z uzasadnieniem do wyboru nowych członków mogą zgłaszać wszyscy członkowie Akademii Klasom, które głosują nad propozycjami wyboru w sposób tajny. Rekomendacje muszą zostać złożone co najmniej na dwa miesiące przed Zgromadzeniem Członków. Swoje propozycje wyborcze Klasy muszą przedłożyć członkom zwyczajnym co najmniej na miesiąc przed Zgromadzeniem Członków.
(3) Członek może zaproponować, za zgodą Senatu, aby osoby szczególnie zasłużone dla kultury były wybrane na członków honorowych. Wybór dokonywany jest większością dwóch trzecich głosów w głosowaniu tajnym. Członkowie honorowi nie należą do konkretnej Klasy. Członkostwo honorowe obowiązuje z chwilą pisemnego przyjęcia wyboru.

[b8]§ 4

(1) Każdy członek może wystąpić z Akademii. Rezygnacji z członkostwa dokonuje się składając pisemne oświadczenie na ręce prezydenta.
(2) Na wniosek właściwej Klasy członek honorowy, postępujący sprzecznie z duchem stowarzyszenia, może zostać wykluczony z członkostwa. Wymaga to uchwały podjętej na Zgromadzeniu Członków większością dwóch trzecich obecnych członków zwyczajnych. Przed głosowaniem, które przeprowadzane jest jawnie i imiennie, członek, którego głosowanie dotyczy, musi otrzymać możliwość zajęcia stanowiska.

§ 5

Członkowie są zobowiązani do zachowania tajemnicy wszystkich obrad nad uchwałami Zgromadzenia Członków, Klas lub Senatu, a zwłaszcza nad procedurami wyborczymi.

§ 6

(1) Zgromadzenia Członków odbywają się co najmniej raz do roku. Zwoływane one są przez prezydenta.
(2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje uchwałą Senatu lub na pisemne żądanie jednej trzeciej członków zwyczajnych.

§ 7

(1) Zgromadzenie Członków decyduje o: wyborze prezydenta i wiceprezydenta, wyborze członków zwyczajnych, członków honorowych, członków-korespondentów, wykluczeniu członków, statucie i podziale środków budżetowych. Jest ono właściwe do przyjmowania oświadczeń o ustąpieniu prezydenta i wiceprezydenta.
(2) Na Zgromadzenie Członków prezydent zaprasza pisemnie z co najmniej ośmiotygodniowym wyprzedzeniem podając jednocześnie do wiadomości porządek obrad.
(3) Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał po stwierdzeniu, że wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni i obecnych jest co najmniej jedna trzecia członków zwyczajnych. W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał prezydent zaprasza ponownie pisemnie na Zgromadzenie Członków z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem; wówczas – po stwierdzeniu prawidłowego zaproszenia – Zgromadzenie posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
(4) O ile statut nie reguluje tego inaczej, Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezydenta. Zmiana porządku obrad możliwa jest uchwałą Zgromadzenia Członków przed rozpoczęciem konferencji.

§ 8

(1) Prezydent reprezentuje Akademię w sądach i pozasądowo. Podlega mu sekretariat Akademii. Prezydent prowadzi Zgromadzenia Członków i posiedzenia Senatu oraz odpowiada za wykonanie ich uchwał.
(2) Prezydent, współdziałając z Senatem, w ramach zakreślonych ustawą o Akademii i jej statutem, dba o prawidłowy sposób pracy Akademii oraz jej pracowników.
(3) Jeżeli prezydent nie może wykonywać swoich obowiązków, zastępuje go wiceprezydent. Jeżeli obydwaj nie mogą wykonywać swoich obowiązków, sprawy prezydialne prowadzi najstarszy członek Senatu.
(4) Prezydent i wiceprezydent wybierani są oddzielnie przez Zgromadzenie Członków w wyborach tajnych, bez uprzedniej dyskusji. Obydwaj muszą być członkami zwyczajnymi Akademii. Wszyscy członkowie mają prawo zgłaszania kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta. Zgromadzenie Członków wybiera osobę kierującą wyborami prezydenta i wiceprezydenta.
(5) Kadencja prezydenta i wiceprezydenta zaczyna się z chwilą wyboru i kończy nowymi wyborami na Zgromadzeniu Członków w trzecim kolejnym roku kalendarzowym lub przedterminowo w przypadku ustąpienia z funkcji lub śmierci.
(6) Oświadczenie o ustąpieniu z funkcji prezydent i wiceprezydent mogą składać tylko wobec Zgromadzenia Członków.

§ 9

(1) Akademia ma następujące Klasy podane w porządku alfabetycznym: architektura, sztuki plastyczne, sztuki teatralne i filmowe, literatura i pielęgnowanie języka, muzyka.
(2) Klasa nie powinna mieć więcej niż dwudziestu członków zwyczajnych i ośmiu członków-korespondentów.
(3) Sekretarz Klasy i jego zastępca wybierani są przez członków zwyczajnych Klasy w głosowaniu tajnym. Nie mogą oni być równocześnie prezydentem lub wiceprezydentem. Ich kadencja trwa trzy lata.
(4) Posiedzenia Klas odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Są one zwoływane przez sekretarza Klasy pisemnie z czterotygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz Klasy kieruje też posiedzeniem.

§ 10

(1) W skład Senatu Akademii wchodzą prezydent i wiceprezydent oraz sekretarze Klas.
(2) Senat zwoływany jest przez prezydenta według jego uznania lub niezwłocznie na pisemny wniosek przynajmniej trzech jego członków.
(3) Senat ma zdolność do podejmowania uchwał, gdy obecnych jest co najmniej czterech jego członków. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezydenta.
(4) Senat odpowiada za prowadzenie budżetu Akademii. Dysponuje napływającymi środkami zgodnie z postanowieniami Zgromadzenia Członków.
(5) Pod kierownictwem prezydenta Senat odpowiada za pracę Akademii łącznie z organizowanymi przez nią imprezami. W imieniu Senatu prezydent zdaje sprawozdanie z wykonanej pracy przed Zgromadzeniem Członków.
(6) Za zgodą Senatu prezydent powołuje sekretarza prezydialnego na kierownika sekretariatu Akademii. Sekretarz prezydialny, który nie może być członkiem Akademii, uczestniczy w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym. Jest on zobowiązany do składania przed Senatem sprawozdania o wykonaniu budżetu.

§ 11

(1) Statut Akademii uchwala Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów obecnych członków zwyczajnych. Zatwierdza go Saksońskie Ministerstwo Nauki i Sztuki.
(2) Zmiany Statutu wymagają na Zgromadzeniu Członków większości dwóch trzecich głosów obecnych członków zwyczajnych.