Veranstaltungen
 Akademie
 Aktuelles
 Mitglieder
 Preise
 Publikationen
 Praktikum
 Kontakt, Impressum
 Datenschutz
 Česky, English, Français, Polski
  Česky
  English
  Français
  Polski

Ustawa o utworzeniu Saksońskiej Akademii Sztuk
(SächsAKG) z dnia 24 maja 1994 r.


Saksoński Landtag uchwalił w dniu 27 kwietnia 1994 r. następującą uchwałę:

§ 1 Utworzenie, siedziba

(1) Saksońska Akademia Sztuk utworzona zostaje jako stowarzyszenie prawa publicznego z siedzibą w Dreźnie.
(2) Akademia zarządza się sama. Podlega ona nadzorowi prawnemu krajowego Ministerstwa Nauki i Sztuki.
(3) Akademia nadaje sobie Statut. Statut wymaga zatwierdzenia przez krajowe Ministerstwo Nauki i Sztuki.

§ 2 Zadania

(1) Zadaniem Akademii jest propagowanie sztuki, zgłaszanie sposobów jej promowania oraz kultywowanie tradycji saksońskiego obszaru kulturowego. Występuje ona na swoją odpowiedzialność i rozwija działalność publiczną.
(2) Akademia założy archiwum, w którym dokumentować będzie swoją pracę oraz pracę swoich członków.

§ 3 Członkowie

(1) Akademia ma członków zwyczajnych, członków-korespondentów i członków honorowych. Wybierani są oni w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Członków.
(2) Członka, którego dotyczy artykuł 119 zdanie 2 numer 1 lub 2 Konstytucji Wolnego Państwa Saksonii (SächsVerf), i dlatego wydaje się być on dla Akademii niewłaściwy, należy wykluczyć.
(3) Bliższe regulacje dotyczące wyboru i wykluczenia członków zawiera Statut Akademii.

§ 4 Struktura

(1) Akademia ma następujące Klasy: 1. Architektura, 2. Sztuki plastyczne, 3. Sztuka teatralna i filmowa, 4. Literatura i pielęgnowanie języka, 5. Muzyka.
(2) Za zgodą krajowego Ministerstwa Nauki i Sztuki ustanowić można nową strukturę Klas lub utworzyć dodatkowe Klasy.
(3) Każdą Klasą kieruje sekretarz Klasy.

§ 5 Organy

(1) Organami Akademii są: Zgromadzenie Członków, Senat i prezydent.
(2) Członkowie organów pracują dla Akademii honorowo, ale przysługuje im odpowiednia rekompensata z tytułu nakładów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością. Jako rekompensata osobistych nakładów za zgodą krajowego Ministerstwa Nauki i Sztuki ustalone będą mogły zostać odpowiednie kwoty ryczałtowe.

§ 6 Zgromadzenie Członków

(1) Do głosowania na Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wyłącznie członkowie zwyczajni. Członkowie-korespondenci oraz członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.
(2) Zgromadzenie Członków uchwala Statut.

§ 7 Senat

W skład Senatu Akademii wchodzą prezydent i wiceprezydent oraz sekretarze Klas.

§ 8 Prezydent

(1) Prezydent reprezentuje Akademię w sądach i pozasądowo. Prowadzi on Zgromadzenia Członków i posiedzenia Senatu. Jest on służbowym przełożonym pracowników Akademii.
(2) Prezydenta zastępuje wiceprezydent.

§ 9 Budżet, sekretariat

(1) Akademia finansowana jest przez Wolne Państwo Saksonia. Na realizację zadań Akademii przydzielane są środki zgodnie z budżetem państwa.
(2) Zadania administracyjne Akademii wykonuje sekretariat.

§ 10 Pracobiorcy

W sprawach dotyczących stosunków służbowych pracowników Akademii mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązujące pracobiorców Wolnego Państwa Saksonii.

§ 11

Niniejsza ustawa zawiera pod względem gramatycznym męskie oznaczenia osób dla obydwu płci. Kobiety mogą stosować nazwy stanowisk i funkcji w formie żeńskiej.

§ 12

(1) Z rekomendacji Saksońskiego Senatu Kultury Premier powoła 30 członków-założycieli Saksońskiej Akademii Sztuk, wśród których należy uwzględnić członków istniejącego Komitetu Założycielskiego.
(2) Członkowie-założyciele dokonają kooptacji w trybie z §3 ustęp 1.
(3) Pozostałe organy i Statut według niniejszej ustawy określone zostaną przez Zgromadzenie Członków dopiero wtedy, gdy Saksońska Akademia Sztuk liczyć będzie co najmniej 50 członków zwyczajnych.

§ 13

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.


Niniejsza ustawa zostaje niniejszym sporządzona i należy ją ogłosić.
Drezno, dnia 24 maja 1994 r.
prezydent Landtagu Erich Iltgen
premier prof. dr Kurt Biedenkopf
minister nauki i sztuki prof. dr Hans Joachim Meyer