Veranstaltungen
 Akademie
 Aktuelles
 Mitglieder
 Preise
 Publikationen
 Praktikum
 Kontakt, Impressum
 Datenschutz
 Česky, English, Français, Polski
  Česky
  English
  Français
  Polski

Zákon o založení Saské akademie umění
(SächsAKG) z 24. května 1994


Saský zemský sněm schválil 27. dubna 1994 následující zákon:

§ 1 Založení, sídlo

(1) Saská akademie umění se zakládá jako korporace veřejného práva se sídlem v Drážďanech.
(2) Akademie se spravuje sama. Podléhá právnímu dohledu Státního ministerstva vědy a umění.
(3) Akademie si dává stanovy; které vyžadují schválení Státním ministerstvem vědy a umění.

§ 2 Úkoly

(1) Úkolem Akademie je podpora umění, návrhy na jeho podporu a péče o zachování tradiční saské kultury. Jedná z vlastní odpovědnosti a vystupuje na veřejnost.
(2) Akademie založí archiv, v němž bude dokumentovat vlastní práci a práci svých členů.

§ 3 Členové

(1) Akademie má řádné, korespondující a čestné členy. Ti jsou voleni tajným hlasováním členského shromáždění.
(2) Vylučují se členové, na něž se vztahuje článek 119 odstavec 2 číslo 1 nebo 2 Ústavy Svobodného státu Sasko (SächsVerf) a kteří jsou proto pro Akademii neakceptovatelní.
(3) Bližší podrobnosti týkající se voleb a vyloučení členů upravují stanovy Akademie.

§ 4 Členění

(1) Akademie má následující třídy: 1. stavitelství, 2. výtvarné umění, 3. herecké umění, 4. literatura a jazyk, 5. hudba.
(2) Se souhlasem Státního ministerstva pro věědu a umění mohou být stávající třídy nově strukturovány a tvořeny další třídy.
(3) Každé třídě předsedá tajemník.

§ 5 Orgány

(1) Orgány Akademie jsou členské shromáždění, senát a prezident.
(2) Členové orgánů vykonávají čestné funkce. Mají nárok na odpovídající náhradu výdajů vzniklých při této činnosti. K náhradě osobních výdajů mohou být se souhlasem Státního ministerstva pro vědu a umění určeny paušální obnosy v přiměřené výši.

§ 6 Členské shromáždění

(1) Na členském shromáždění mají hlasovací právo jen řádní členové. Korespondující a čestní členové se mohou účastnit členského shromáždění poradním hlasem.
(2) Členské shromáždění schvaluje stanovy.

§ 7 Senát

(1) Senát sestává z prezidenta, viceprezidenta a tajemníků tříd.

§ 8 Prezident

(1) Prezident zastupuje Akademii soudně i mimosoudně. Řídí členské shromáždění a zasedání senátu. Je služebním nadřízeným zaměstnanců Akademie.
(2) Prezidenta zastupuje viceprezident.

§ 9 Rozpočet, správa

(1) Financování Akademie přísluší Svobodnému státu Sasko. K plnění jejích úkolů jsou pro Akademii uvolňovány prostředky ze státního rozpočtu.
(2) Správní úkoly Akademie plní jednatelství.

§ 10 Zaměstnanci

Na služební poměry zaměstnanců Akademie se vztahují ustanovení platná pro zaměstnance Svobodného státu Sasko.

§ 11

V tomto zákoně je gramaticky použito mužských označení osob pro obě pohlaví. Ženy mohou uvádět označení úřadů a funkcí v ženské jazykové formě.

§ 12

(1) Ministerský předseda svolá na návrh Saského kulturního senátu 30 zakládajících členů Saské akademie umění, přičemž je nutno zohlednit členy stávajícího zakládacího výboru.
(2) Zakládající členové volí podle paragrafu §3 odstavce 1.
(3) Další orgány a stanovy dle tohoto zákona budou určeny členským shromážděním tehdy, až bude Saská akademie umění čítat nejméně 50 řádných členů.

§ 13

Tento zákon vstupuje v platnost dnem svého oznámení. Výše uvedený zákon je tímto sepsán a může být oznámen.


Shora uvedený zákon je tímto vyhotoven a má být vyhlášen.

Drážďany, 24. května 1994

prezident Zemského sněmu Erich Iltgen
ministerský předseda Prof. Dr. Kurt Biedenkopf
ministr pro vědu a umění Prof. Dr. Hans Joachim Meyer